کانادا 77

اخبار » صدور پاسپورت کانادایی نوزاد متولد شده در کانادا

صدور پاسپورت کانادایی نوزاد متولد شده در کانادا
با تولد کودک، روند اداری صدور پاسپورت کانادایی او که با تشکیل پرونده در بیمارستان آغاز شده بود، وارد مرحله پایانی می شود. تبریک! هم برای تولد فرزندتان و هم برای پاسپورت کانادایی او. او اکنون شهروند کانادا محسوب شده و می تواند از تمامی مزایا و خدمات آن کشور از جمله آموزش و بهداشت رایگان برخوردار باشد. شایان ذکر است که با رسیدن کودک به سن 18 سال تمام، والدین او نیز می توانند درخواست نموده و اقامت دائم (PR) کانادا را به دست آورند ولی تا آن موقع، تنها آن کودک است که شهروند کانادا محسوب می گردد.
تاریخ :سه شنبه 26 فروردین 1399