کانادا 77

اخبار » شورای پزشکی کانادا (MCC)

شورای پزشکی کانادا (MCC)
سازمانی است که مسئول ارزیابی داوطلبین پزشکی، ارزشیابی پزشکان از طریق آزمون و اعطای مدرکی با عنوان مجوز شورای پزشکی کانادا (LMCC) به افرادی پروانه طبابت در کانادا را اعطا می کند. اما این پروانه به این معنی نیست که فرد با آن قادر به شروع کار است. LMCC مجوز اشتغال در رشته پزشکی نیست و صادر کردن مجوز کار وظیفه ی نظام پزشکی کانادا است. در عوض داشتن LMCC عموما جزو نیازمندی های اخذ مجوز اشتغال در رشته ی پزشکی است.
تاریخ :چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399