کانادا 77

اخبار » شرایط مجوز نظام پزشکی برای دانشجویان بین المللی

شرایط مجوز نظام پزشکی برای دانشجویان بین المللی
  • گذراندن آزمون های MCCEE
  • گذراندن آزمون MCCQE Part 1
  • گذراندن  MCCQE PART 2
تاریخ :چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399