کانادا 77

اخبار » شرایط متقاضیان مهاجرت از طریق ازدواج به کانادا

شرایط متقاضیان مهاجرت از طریق ازدواج به کانادا

شخص متقاضی مهاجرت از روش ازدواج به کانادا ملزم به داشتن یک اقوام درجه یک در این کشور می باشد که قادر به حمایت و همچنین ساپورت نمودن این شخص شود، همچنین این شخص ملزم به داشتن حق شهروندی و یا حق اقامت از نوع دائم در این کشور می باشد. اشخاص متقاضی مهاجرت از طریق ازدواج باید سابقه اقامت به میزان حداقل 2 سال از زمانی که همسر وی موفق به دریافت اقامت دائم این کشور شود، را داشته باشد. همچنین فرد باید یک نوع رابطه قانونی با همسر خود داشته باشد با این توضیح که اگر به غیر این صورت باشد، اقامت شخص حمایت کننده لغو خواهد شد.

در حالتی که خود این اشخاص قادر به تامین نمودن مخارج لازم برای زندگی خود نباشند، شخصی که قصد حمایت از این اشخاص را دارد ملزم به تامین یک سری از مخارج می باشد، سایر این مخارج عبارتند از:

  • تامین هزینه لازم برای خورد و خوراک، البسه، فراهم نمودن محل زندگی و دیگر نیازهای لازم برای زندگی
  • تامین کلیه مخارج لازم برای انجام مراقبت های پزشکی و بهداشتی که در برگیرنده کلیه خدمات بهداشت عمومی نخواهد شد.
  • این اشخاص ملزم به سکونت در این کشور می باشند و در غیر این صورت ملزم به تعهد دادن می باشند که بعد از موفقیت به ورود به این کشور اقدام به سکونت نمایند.
  • این اشخاص باید به سن قانونی 18 سال رسیده باشند و همچنین سابقه کیفری یا محکومیت و زندان را نداشته باشند و همچنین دچار ورشکستگی نشده باشند.

این اشخاص ملزم به راضی نمودن و همچنین اقناع شخص مسئول بررسی کننده پرونده خود می باشند.

تاریخ :دوشنبه 16 تیر 1399