کانادا 77

اخبار » سیستم اکسپرس اینتری:

سیستم اکسپرس اینتری:
  • فاکتورهای انسانی و مهارتی
  • فاکتورهای مرتبط با فرد همراه متقاضی اصلی
  • فاکتورهای مرتبط با استان یا نامه پیشنهاد شغلی
تاریخ :یکشنبه 28 اردیبهشت 1399