کانادا 77

اخبار » سوالاتی درباب اقامت کانادا ویژه هنرمندان

سوالاتی درباب اقامت کانادا ویژه هنرمندان

اما اکنون میرسیم به سوال و جواب های مخصوص اقامت دائم کانادا ویژه هنرمندان در سال 2020:

  • هنرمندان تحت چه برنامه ای مشمول مهاجرت به کانادا می باشند؟ هنرمندان محترم تحت برنامه خود اشتغالی یا Self-employed program مجازند تا به طور دائمی به کانادا مهاجرت نمایند.
  • برنامه خود اشتغالی کانادا برای مهاجرت هنرمندان چیست؟ این برنامه ویژه هنرمندانی است که مخارج خود و خانواده خود را مستقیما از طریق فعالیت های فرهنگی تامین کنند.
  • اقامت صادره به هنرمندان متقاضی مهاجرت به کانادا چیست؟ این نوع اقامت از نوع اقامت دائم (PR) کانادا می باشد.
  • متولی و مسئول رسیدگی به درخواست هنرمندان جهت اخذ اقامت دائم کانادا کیست؟ اداره مهاجرت و پناهندگی (IRCC) کانادا متولی اصلی این کار می باشد.
  • حداقل سابقه کاری هنرمندان برای اخذ اقامت دائم کانادا چقدر است؟ حداقل دو دوره یک ساله سابقه کار در فعالیت فرهنگی در سطح ملی یا بین المللی.
تاریخ :سه شنبه 17 تیر 1399