کانادا 77

اخبار » سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک برای یک کارآفرین

سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک برای یک کارآفرین

شرایط مربوط به سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک برای یک کارآفرین به صورت زیر می باشد:

  • اشخاص متقاضی سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک باید به سن 22 الی 55 سالگی رسیده باشند.
  • داشتن مدرکی که بیانگر تسلط کافی به زبان انگلیسی و یا فرانسوی باشد.
  • به همراه داشتن مدرک دیپلم دبیرستان
  • به همراه داشتن مدرکی که بیانگر این باشد که شخص در این استان زندگی کرده باشد و هم چنین اقدام به راه اندازی کسب و کار خود نماید.
  • شخص متقاضی ملزم می باشد که در طی پنج سال گذشته به میزان سه سال دارای تجربه مدیریت٬ دارای ارتباط و اثبات شده باشد.
  • شخص متقاضی ملزم به داشتن مدرکی از محیط کار در این استان می باشد.
  • این اشخاص ملزم به پیدا کردن برنامه تجارتی در رابطه با موضوع منافع اقتصادی وارد شده به این استان می باشند.
تاریخ :دوشنبه 03 شهریور 1399