کانادا 77

اخبار » سابقه مرتبط برای مهاجرت ورزشکاران به کانادا

سابقه مرتبط برای مهاجرت ورزشکاران به کانادا

مطابق قانون IRPR، سابقه مرتبط به معنای حداقل 2 سال سابقه در طول 5 سال قبل از تاریخ درخواست ویزای اقامت دائم کانادا و شامل دو دوره یک ساله سابقه در خود اشتغالی ورزشکاران، دو دوره یک ساله سابقه در شرکت در مسابقات ورزشی سطح جهانی و ترکیبی از دو مورد قبلی می باشد. پس با این حساب اگر ورزشکاری درخواست مهاجرتی خود را در تاریخ 1 ژوئن سال 2018 به اداره مهاجرت کانادا تحویل بدهد، این ورزشکار بایستی پنج سال از آن تاریخ یعنی به 1 ژوئن سال 2013 برگردد. در اینصورت، ورزشکار متقاضی لازم است که حداقل 2 سال سابقه ورزشی مرتبط را از 1 ژوئن سال 2013 تا تاریخ ارائه پرونده مهاجرتی خود اثبات کند.

بگذارید مثال دیگری در این باب ارائه کنیم. اگر شخص ورزشکاری در کشور ایران بوکسر حرفه ای بوده و در طی سال های 2015 و 2016 از طریق این فعالیت ورزشی خرجی خود و خانواده خود را تامین کرده است، پس این ورزشکار کسی است که حالا از آزمون سابقه مرتبط پذیرفته می شود. باید توجه داشت که درآمد شخصی از طریق فعالیت های خود اشتغالی فاکتور مهمی در این زمینه محسوب می شود. صد البته نباید از این نکته نیز غافل شد که در ارزیابی مهاجرتی ورزشکاران معروف و قهرمانان سطح جهانی فاکتور درآمدی اهمیت کمتری می یابد.

تاریخ :دوشنبه 30 تیر 1399