کانادا 77

اخبار » زمان اقامت در بیمارستان برای مادران جدید در کانادا

زمان اقامت در بیمارستان برای مادران جدید در کانادا
میانگین زمان بستری در بیمارستان برای مادران جدید پس از زایمان طبیعی 2 تا 3 روز می باشد. اگر زایمان از طریق عمل سزارین انجام شود، مدت زمان بستری ممکن است به حدود 4 روز افزایش می یابد.
تاریخ :شنبه 23 فروردین 1399