کانادا 77

اخبار » زبان فرانسه در کشور کانادا

زبان فرانسه در کشور کانادا

اشخاص باید دارای سطح پیشرفته ای از زبان فرانسه باشند که برای اثبات این موضوع بنا به شرایط مدارکی را برای تائید ارائه نمائید، در حال حاضر برای اثبات دانش زبان به عنوان آزمون بین المللی زبان فرانسه مدارک ذیل قابل قبول است: ارائه مدرکی مبنی بر طی نمودن برنامه تحصیلی در دانشگاه های کانادا به زبان فرانسوی که حداقل دارای 3 سال به طول انجامیده باشد. اشخاص می بایست آموزش زبان فرانسه را در کانادا زیر نظر موسسات آموزشی مورد تائید اداره مهاجرت طی نموده باشد، اگر قبلا این مدارک بین المللی را دریافت نموده اند مدت اعتبار این مدارک 2 سال می باشد. همچنین به غیر از مرجع اصلی آزمون بین المللی زبان فرانسه مراجعی در کانادا وجود دارد که مدارکشان را اداره مهاجرت تائید می کند و می توانید به عنوان مدرک دانش زبان فرانسه آن را ارائه نمائید.

اشخاص متقاضی می بایست متعهد شوند که برای نیازهای اولیه و در صورت لزوم برای همسر و فرزندان وابسته به خود که برای آنها هم درخواست اقامت دائم در نظر گرفته شده است حداقل 3 ماه پشتوانه مالی دارا هستند. در زمان درخواست حداقل 18 سال داشته باشید.

تاریخ :سه شنبه 14 مرداد 1399