کانادا 77

اخبار » روش ازدواج کانادا

روش ازدواج کانادا
روش ازدواج نیز یکی از روش های مهاجرت به کانادا می باشد اما به یاد داشته باشید که ازدواج با فردی که اهل کانادا است باید ازدواج واقعی بر پایه رابطه عاطفی باشد و در صورتی که دولت کانادا تشخیص دهد که ازدواج دو فرد، واقعی نمی باشد و هدف اصلی آن ها صرفا کسب گواهی اقامت کانادا می باشد، هر دو فرد مجازات خواهند شد. متقاضی باید حامی مالی، عاطفی و جنسی و به طور کلی شریک زندگی همسر خود باشد و بیش از 2 سال با وی زندگی مشترک در خاک کانادا داشته باشد.
تاریخ :دوشنبه 16 تیر 1399