کانادا 77

اخبار » دروس پیش نیاز اکثر دانشکده پزشکی کانادا

دروس پیش نیاز اکثر دانشکده پزشکی کانادا
  • بیولوژی با آزمایشگاه
  • شیمی عمومی با آزمایشگاه
  • شیمی آلی با آزمایشگاه
  • فیزیک با آزمایشگاه
  • انگلیسی
تاریخ :سه شنبه 30 اردیبهشت 1399