کانادا 77

اخبار » درخواست پناهندگی در کانادا در قسمت های مرزی

درخواست پناهندگی در کانادا در قسمت های مرزی

در صورتی که نمی توانید وارد کشور کانادا شوید، می توانید درخواست پناهندگی در کانادا را در مرزهای این کشور به ثبت رسانید. در مصاحبه اولیه از شما سوالات متعددی پرسیده خواهد شد تا اطمینان حاصل شود شما در آینده هیچ گونه خطری برای کشور کانادا نخواهید داشت. همچنین اطلاعات اولیه در خصوص علت درخواست شما نیز در این جلسه پرسیده خواهد شد اما جزئیات آن در این جلسه اهمیتی نخواهد داشت.

در صورتی که موفق به گذراندن این مرحله شوید و مصاحبه شما موفقیت آمیز به پایان برسد فرمی تحت عنوان BOC به شما تحویل داده خواهد شد. 15روز زمان خواهید داشت تا این فرم را به صورت تکمیل شده به بورد مهاجرت و پناهندگی کشور کانادا تحویل دهید.
زمانی که شما درخواست خود را رسما ثبت و در مصاحبه شرکت کرده باشید، یک تاریخ برای رسیدگی به پرونده خود را دریافت خواهید کرد. تاریخ رسیدگی به پرونده شهروندان کشورهای در اولویت دولت کانادا در حدود 30 روز و شهروندان سایر کشورها در حدود 60 روز خواهد بود. در صورتی که درخواست پناهندگی در مرزهای این کشور ثبت شود، مدت تعیین شده به 45 و 80 روز افزایش پیدا خواهد کرد. در این روز به شما پاسخ نهایی در رابطه با قبولی یا رد درخواست شما اعلام خواهد شد. توجه داشته باشید که حداکثر تا 10 روز قبل از این تاریخ باید کلیه شواهد و مدارک موجود بر ادعای خود را به برد مهاجرت و پناهندگی ارائه دهید.

تاریخ :سه شنبه 24 تیر 1399