کانادا 77

اخبار » خرید کسب و کار در پرنس ادوارد کانادا

خرید کسب و کار در پرنس ادوارد کانادا

تقاضیان می توانند به جای ایجاد کسب و کار جدید، کسب و کارهای موجود را به طور کامل بخرند و برای خرید این موارد، ارائه توفق نامه ای که دارای شرایط زیر باشد ضروری و الزامی محسوب می شود:

  • ارائه تاییدیه ای که ثابت کند کسب و کار مربوطه به طور کامل و رسمی خریداری شده است.
  • قیمت کسب و کار باید در توافق نامه به طور کامل ذکر شود.
  • تمامی سهام های خریداری شده و تعداد و انواع آن ها باید در توافق نامه ذکر شوند.
  • متقاضی با ارائه مدارک باید ثابت کند که خودش اداره کردن کسب و کار را به عهده خواهد گرفت.
  • درباره فعالیت ها، اهداف و قیمت کل کسب و کار اطلاعات کافی ارائه شود.

متقاضیان باید برای کار کردن و ایجاد کسب و کار و سرمایه گذاری در پرنس ادوارد از سازمان های مربوطه این جزیره و دولت کانادا مجوز بگیرند تا فعالیت آن ها غیرقانونی محسوب نشود و کسب و کار به رسمیت شناخته شود.

تاریخ :یکشنبه 02 شهریور 1399