کانادا 77

اخبار » حمایت دولت کانادا از پناهندگان

حمایت دولت کانادا از پناهندگان

دولت کانادا از معدود کشورها در جهان می باشد که به پناهجویان خارجی نیز روی خوش نشان داده و به آنها نیز کمک می کند. این دسته از مهاجرین در واقع کوچکترین گروه از مهاجران پذیرفته شده در کانادا می باشند. برنامه حمایت دولت کانادا از پناهندگان در سال 2020 نیز شامل برنامه های اسکان بشردوستانه و برنامه حفاظت از پناهنده می باشد. در کانادا، قانون مهاجرت و پناهندگی این کشور ناظر بر عملکرد اداره مهاجرت (IRCC) در رسیدگی به درخواست پناهجویان می باشد. شرایط زندگی پناهندگان در کانادا در قیاس یا شرایط پناهندگان در اروپا و آمریکا بسیار مناسب بوده و آنها چه در حین درخواست پناهندگی و چه بعد از پناهندگی از امتیازات زیر برخوردارند:

  • حق اخذ وضعیت پناهندگی و اقامت در کانادا
  • حق استخدام و کار در کشور کانادا
  • حق بهره مندی از مراقبت های درمانی عمومی
  • حق تحصیل و آموزش رایگان دولتی
تاریخ :یکشنبه 05 مرداد 1399