کانادا 77

اخبار » تنوع فرهنگی از 10 دلیل اصلی برای مهاجرت به کانادا

تنوع فرهنگی از 10 دلیل اصلی برای مهاجرت به کانادا
مسلما کانادا به دلیل اتخاذ چندین دهه سیاست مهاجر پذیری و اسکان مهاجران از سراسر دنیا به یک کشور چند فرهنگی تبدیل شده است. کشوری که ریشه چند فرهنگی بودن آن حتی به زمان های دور یعنی زمان استعمار این کشور توسط بریتانیا و فرانسه می رسد. به همین دلیل است که شما در کانادا با دو زبان رسمی فرانسه و انگلیسی سرو کار دارید. اما باید به این نکته اعتراف کرد که به جز چند استان محدود همانند کبک یا مونترال در بقیه استان ها و قلمروهای کشور کانادا زبان انگلیسی مرسوم است. همین امر می تواند انگیزه و مشوق قوی برای زبان آموزی و آشنایی با فرهنگ ملل مختلف محسوب شود.
تاریخ :شنبه 17 خرداد 1399