کانادا 77

اخبار » تعریف تابعیت به صورت کلی

تعریف تابعیت به صورت کلی

کسب تابعیت در هر کشوری توسط دو معیار خون و خاک صورت می گیرد و بعضی از کشورها براساس در نظر گرفتن هر دو معیار به متقاضیان گواهی تابعیت یا شهروندی ارائه می دهند. متقاضیان در صورتی می توانند در کشور مورد نظر از طریق معیار خون به عنوان شهروند محسوب که مادر یا پدرشان تابع یا اهل آن کشور باشند. متقاضیان در صورتی از طریق معیار خاک شهروند یک کشور محسوب می شوند که در آن کشور به دنیا بیایند و قبل از 18 سالگی اقدام به دریافت تابعیت کنند.

در صورتی که افراد بخواهند تابعیت یک کشور جدید را بدست آورند، شرایط کسب تابعیت آن کشور بستگی به قوانینی که در آن کشور تعیین شده است دارد؛ این بدان معناست که در صورتی که کشور مقصد اجازه تابعیت مضاعف را به متقاضیان بدهد، متقاضیان میتوانند بدون ترک تابعیت کشور قبلی، تابعیت کشور جدید را نیز بدست آورند اما در صورتی که کشور مقصد اجازه داشتن تابعیت مضاعف را به متقاضیان ندهد، متقاضی باید تابعیت کشور قبلی خود را ترک کند. برخی از کشورها قوانین بسیار سختی برای کسب تابعیت دارند و متقاضیان باید شرایط منحصر به فردی برای کار داشته باشند.

تاریخ :شنبه 31 خرداد 1399