کانادا 77

اخبار » بهترین راه ورود به کانادا

بهترین راه ورود به کانادا

مهاجرت، نقش مهم و تاثیرگذاری در تاریخ کانادا و توسعه کانادا به عنوان یک کشور ایفا کرده است. با طیفی از فرصت هایی که برای افرادی که از خارج به کانادا مهاجرت می کنند، مهاجرت به عنوان بخش حیاتی از رشد جامعه کانادایی و اقتصاد این کشور تداوم خواهد یافت. برترین راه های مهاجرتی به کشور کانادا را می توان به شرح زیر برشمرد:

  • مهاجرت از طریقتحصیل در کانادا
  • مهاجرت به کانادا از طریق کار
  • مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری
  • مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج
  • مهاجرت به کانادا از طریق پیوست به اعضای خانواده
  • مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

تلاش برای مهاجرت قاچاقی به کانادا از مبادی غیرقانونی، هیچ ضمانتی برای اقامتتان در کانادا نمی کند.

تاریخ :شنبه 21 تیر 1399