کانادا 77

اخبار » اولین اقدام پس از پناهندگی در کانادا

اولین اقدام پس از پناهندگی در کانادا
اشاره کردیم که پس از آنکه موفق به دریافت پناهندگی در کشور کانادا شدید می توانید به کمک سازمان های بین المللی بلیت پرواز به سمت کانادا را دریافت کنید. پس از آنکه وارد کانادا شدید، از سوی سازمان مهاجرت کشور کانادا به استقبال شما خواهند آمد. در این صورت شما به خوابگاه موقت خود در کشور کانادا منتقل خواهید شد. این امکان وجود دارد که شما در یک مسافرخانه یا یک هتل اسکان داده شوید. در مرحله بعد به شما یک کارت شناسایی اهدا می شود که نشان می دهد شما قادر خواهید بود در کشور کانادا اقامت دائم داشته باشید. شما نمی توانید بلافاصله در کشور کانادا درخواست تابعیت بدهید. شما باید ثابت کنید که کلیه شرایط مربوط به دریافت تابعیت کشور کانادا را در دست دارید.
تاریخ :پنجشنبه 19 تیر 1399