کانادا 77

اخبار » اهمیت کاریابی در پروژه آتلانتیک

اهمیت کاریابی در پروژه آتلانتیک
همان طوری که در مطالب گذشته هم عنوان شد، پروژه مهاجرت به آتلانتیک یا AIP یک برنامه مهاجرتی کارفرما محور در کانادا 2020 محسوب می شود. چراکه در اینجا این کارفرمایان هستند که متقاضی یا کارگر موردنظر خود را انتخاب و به او پیشنهاد کاری یا جاب آفر ارائه می دهند. از سوی دیگر متقاضی نیز بخاطر ارتباط مستقیم با کارفرمای مربوطه و نیز فرآیند آسان جذب از این طریق می تواند از پروژه مهاجرت به آتلانتیک (استان های نیوفوندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نیوبرونزویک و نوآ اسکوشیا) منتفع گردد. پس فرآیند کاریابی در پروژه آتلانتیک برای متقاضیان کار در استان های چهارگانه مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما در ادامه همین مقاله به تحلیل فرآیند کاریابی در پروژه آتلانتیک درطی 3 مرحله اساسی می پردازیم.
تاریخ :پنجشنبه 10 مهر 1399