کانادا 77

اخبار » انواع ویزاهای کاری موقت در کانادا

انواع ویزاهای کاری موقت در کانادا
انواع ویزاهای کاری موقت در کانادا

دولت کانادا هر ساله برای نیروی کار خارجی بسیاری ویزای صادر می کنند تا متقاضیان بتوانند در خاک کشور کانادا کار کنند. این دسته از ویزاهای موقت کاری هستند که به شرح ذیل دسته بندی می شوند:
مجوز کار در کانادا با تائیدیه از وزارت کار
مجوز کار در کانادا بدون تایید از وزارت کار
انتقال کارکنان درون شرکتی
انتقال کارکنان با برنامه جابجایی بین المللی
ویزای کار برای پرستاران خانگی
ویزای کار پس از تحصیل
ویزای کار همسر دانشجو یا کارگر مشغول به کار در کانادا

جهت مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 21 آذر 1400