کانادا 77

اخبار » انواع حساب بانکی در کانادا

انواع حساب بانکی در کانادا
متقاضیان افتتاح حساب در کشور کانادا نه تنها مردمان بومی بلکه مهاجران خارجی نیز می باشند. بنابراین آشنایی با انواع و شرایط حساب های بانکی برای این متقاضیان مهم می باشد. در کانادا، دو نوع حساب بانکی شخصی به ترتیب زیر وجود دارد:
حساب جاری
حساب پس انداز

 
تاریخ :شنبه 07 تیر 1399