کانادا 77

اخبار » امنیت بالا از 10 دلیل اصلی برای مهاجرت به کانادا

امنیت بالا از 10 دلیل اصلی برای مهاجرت به کانادا
کانادا از لحاط امنیتی در بهترین وضعیت ممکن در سطح کشورهای جهان قرار داشته و یکی از امن ترین مقاصد مهاجرتی دنیا محسوب می شود. در حال حاضر ضریب شاخص جرایم در کانادا حدود 39.69 و ضریب امنیت در حدود 60.31 می باشد. از این نظر کانادا را می توان جزو برترین مقاصد مهاجرتی و امنیت را می توان یکی از 10 دلیل اصلی برای مهاجرت به کانادا معرفی کرد.
تاریخ :یکشنبه 18 خرداد 1399