کانادا 77

اخبار » امتیاز تحصیلات متقاضی جهت مهاجرت به کبک

امتیاز تحصیلات متقاضی جهت مهاجرت به کبک
حداکثر امتیازی که برای شرایط تحصیلی در مهاجرت به شهر کبک در نظر گرفته شده است، 30 امتیاز می باشد.
  • مقطع دیپلم: 2 امتیاز
  • گواهینامه حداقل 2 ساله در موسسه ی غیر از دانشگاه: 4 امتیاز
  • دیپلم مقطع فنی حرفه ای: 6 امتیاز
  • دارا بودن مدرک فنی حرفه ای 1 ساله: 6 امتیاز
  • دارا بودن مدرک فنی حرفه ای 2 تا 3 ساله: 10 امتیاز
  • دارا بودن مدرک داشنگاهی حداقل 2 ساله: 6 امتیاز
  • مقطع لیساس: 10 امتیاز
  • مقطع فوق لیسانس: 12 امتیاز
  • مقطع دکترا: 14 امتیاز

 
تاریخ :یکشنبه 29 تیر 1399