کانادا 77

اخبار » امتیازات مربوط سن فرد متقاضی جهت پذیرش در شهر کبک

امتیازات مربوط سن فرد متقاضی جهت پذیرش در شهر کبک

حداکثر امتیازی که برای شرایط سنی در نظر گرفته شده است، 16 امتیاز می باشد.

  • بین 18 تا 35 سال: 16 امتیاز
  • 36 سال سن: 14 امتیاز
  • 37 سال سن: 12 امتیاز
  • 38 سال سن: 10 امتیاز
  • 39 سال سن: 8 امتیاز
  • 40 سال سن: 6 امتیاز
  • 41 سال سن: 4 امتیاز
  • 42 سال سن: 2 امتیاز
  • 43 سال سن: 0 امتیاز
تاریخ :یکشنبه 29 تیر 1399