کانادا 77

اخبار » امتیازات بخش مدیریت پرنس ادوارد

امتیازات بخش مدیریت پرنس ادوارد
  • افرادی که به عنوان مدیر و مالک کمپانی (بیش از 50%) به مدت حداقل 5 سال سابقه کاری داشته اند، 50 امتیاز کسب خواهند کرد.
  • افرادی که به عنوان مدیر و مالک کمپانی (بیش از 50%) به مدت حداقل 3 سال سابقه کاری داشته اند، 40 امتیاز کسب خواهند کرد.
  • افرادی که به عنوان مدیر و مالک کمپانی (20% الی 50%) به مدت حداقل 5 سال سابقه کاری داشته اند، 35 امتیاز کسب خواهند کرد.
  • افرادی که به عنوان مدیر و مالک کمپانی (20% الی 50%) به مدت حداقل 5 سال سابقه کاری داشته اند، 25 امتیاز کسب خواهند کرد.
  • افرادی که به عنوان مدیر ارشد کمپانی شناخته شده اند و بیش از 20% از سهام شرکت به نام آن ها بوده است، در صورتی که به مدت حداقل 5 سال سابقه کاری داشته باشند، 30 امتیاز کسب خواهند کرد.
  • افرادی که به عنوان مدیر ارشد کمپانی شناخته شده اند و بیش از 20% از سهام شرکت به نام آن ها بوده است، در صورتی که به مدت حداقل 3 سال سابقه کاری داشته باشند، 20 امتیاز کسب خواهند کرد.

در صورتی که متقاضی از موسسات و انجمن های روستایی تاییدیه کسب کند، 30 امتیاز کامل بدست خواهد آورد. در صورتی که متقاضی از موسسات و انجمن های پایتخت تاییدیه کسب کند، 10 امتیاز بدست خواهد آورد. همانطور که در این نوشتار ذکر شد، شما باید برای سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد سرمایه کافی داشته باشید و امتیاز لازم را بدست آورید.

تاریخ :دوشنبه 03 شهریور 1399