کانادا 77

اخبار » امتیازات اخذ اقامت دائم کانادا

امتیازات اخذ اقامت دائم کانادا

همان طوری که گفته شد، جهت درخواست اقامت دائمی کشور کانادا 3 راه شامل برنامه مهاجرت کارگر ماهر کبک، برنامه اکسپرس انتری و اقامت از طریق داوطلب استانی (PNP) وجود دارد. افراد از این طریق می توانند ضمن اخذ ویزای ورود مالتی پل 5 ساله در هر کجای از کانادا کار و زندگی بکنند. خانواده خود را به همراه بیاورند. فرزندان زیر 18 ساله آنها به صورت رایگان ادامه تحصیل دهند. خدمات درمانی رایگانی برای کل اعضای خانواده فراهم شودهمچنین از این طریق از مزایای بیکاری نیز بهره گیرید. در کل امتیازات PR کانادا عبارتند از:

  • بهبود شرایط مالی از طریق کاریابی ساده
  • دسترسی به امکانات بیشتر از نظر زندگی اجتماعی
  • رفاه خانوادگی بهتر
تاریخ :یکشنبه 19 مرداد 1399