کانادا 77

اخبار » اقامت دائم یا PR کانادا

اقامت دائم یا PR کانادا
در صورتی که هنوز وضعیت PR را دارید اما اعتبار کارت خود را از دست داده اید دو گزینه برای سفر به کانادا در پیش دارید. گزینه اول درخواست سفر برای تمدید PR که به آن PRTD می گویند و دوم اینکه وضعیت PR خود را کنار بگذارید و برای درخواست ویزا اقدام کنید. بهترین گزینه بستگی به وضعیت شما دارد که آیا هنوز هم برای تمدید PR صلاحیت دارید یا خیر. به موارد 3 و 4 نیز که در مورد پناهندگی است نمی پردازیم.
تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399