کانادا 77

اخبار » اقامت از طریق برنامه تجاری استان بریتیش کلمبیا

اقامت از طریق برنامه تجاری استان بریتیش کلمبیا

در برنامه و سیستم تجاری استان بریتیش کلمبیا، سرمایه گذاری به 3 دسته کلی تقسیم می گردد.

کار‌آفرینی: در این مورد از سرمایه گذاری باید حداقل 400000$ (دلار کانادا) سرمایه گذاری کنید، استخدام 3 کارمند کانادایی به صورت تمام وقت، به مدت 2 سال متوالی مورد نیاز می باشد و میزان کل دارای شما نباید کمتر از 800000$ (دلار کانادا) باشد. فرد سرمایه گذار در استان بریتیش کلمبیا باید حداقل یک نفر را به عنوان شریک خود به اداره مهاجرت این استان معرفی کند.

کار‌آفرینی منطقه‌ای: حداقل میزان سرمایه گذاری بدین طریق باید چیزی حدود 200000$ (دلار کانادا) باشد. میزان کل دارای شخص سرمایه گذار باید حداقل حدود 400000$ (دلار کانادا) باشد و همچنین فرد نمیتواند کسی را به عنوان شریک خود معرفی کند.

پروژه‌ های استراتژیک: حداقل میزان سرمایه گذاری باید چیزی حدود 500000$ (دلار کانادا) باشد. حداقل 3 نفر شهروند کانادایی را جهت کار تمام وقت به مدت 2 سال متوالی استخدام کند. این امکان وجود دارد که فرد سرمایه گذار تا سقف 5 نفر را به عنوان کارمند به اداره مهاجرت کلمبیا معرفی کند.

تاریخ :چهارشنبه 26 شهریور 1399