کانادا 77

اخبار » اسکان پناهندگان در مهاجرت قاچاقی به کانادا

اسکان پناهندگان در مهاجرت قاچاقی به کانادا
اسکان مجدد پناهندگان دارای سنت طولانی در این کشور می باشد و افرادی که به دلایل ترس از بازداشت، شکنجه یا مجازات اعدام در کشورشان درخواست پناهندگی در کانادا می دهند، درخواستشان پس از بررسی و تایید نهایی مورد قبول قرار گرفته و می توانند در کانادا با عنوان وضعیت حفاظت زندگی کنند.
تاریخ :شنبه 21 تیر 1399