کانادا 77

اخبار » ارسال دعوتنامه جهت اخذ اقامت کانادا

ارسال دعوتنامه جهت اخذ اقامت کانادا
بعد از انتخاب، افراد واجد شرایط توسط دولت فدرال از استخر، برای مهاجرت به کانادا دعوت می شوند. حدود 60 روز افراد دارای شرایط و منتخب مهلت دارند که پرونده آنلاین خود را برای اخذ اقامت دائماشان ثبت کنند. اداره مهاجرت کشور کانادا در کمتر از 6 ماه جاری به بررسی پرونده آنلاین ارسال شده می پردازند.
تاریخ :پنجشنبه 26 تیر 1399