کانادا 77

اخبار » آیا اتوبوس مدرسه در کانادا وجود دارد؟

آیا اتوبوس مدرسه در کانادا وجود دارد؟
بله در بسیاری از شهرهای کانادا اتوبوس‌ها در مدارس ایستگاه دارند و دانش آموزان می توانند از آن‌ها با توجه به شرایط سنی استفاده کنند.
تاریخ :شنبه 27 اردیبهشت 1399