کانادا 77

اخبار » رد درخواست پناهندگی در کانادا

رد درخواست پناهندگی در کانادا

یکی از پاسخ های احتمالی که با آن روبرو خواهید شد، پاسخ منفی به درخواست پناهندگی است. شما در این صورت می توانید از وکلای قانونی استفاده کرده تا در پرونده شما دخالت کنند، همچنین می توانید از سازمان ها و نهاد هایی که فعالیت های بشر دوستانه دارند درخواست کمک کند.

شما تنها 15 روز فرصت قانونی خواهید داشت تا نسبت به حکم وارد شده اعتراض نهایی خود را به ثبت رسانید. در غیر این صورت شما رد درخواست خود برای پناهندگی در کانادا را پذیرفته اید و باید خاک این کشور را ترک کنید.

تاریخ :سه شنبه 24 تیر 1399