کانادا 77

اخبار » تعهدات حامی و فرآیند در پروسه ازدواج به کانادا

تعهدات حامی و فرآیند در پروسه ازدواج به کانادا

از تعهدات حامی شخص در کانادا برای روش ازدواج، تعهد به دولت مردان این کشور در راستای اثبات کلیه موارد ذکر شده است. تعهد به متقاضی مهاجرت از راه ازدواج به کانادا به این شرط است که سن این شخص بیشتر از 22 سال باشد با این توضیح که در این صورت حامی ملزم به دادن تعهد در زمینه حمایت می باشد و هم چنین خود شخص ملزم به تعهد داشتن در زمینه اقامت در این کشور خواهد بود.

شخص حمایت کننده که دارای حق اقامت این کشور می باشد ملزم به اقدام برای انجام شرایط همسر خود می باشد. همسر شخص متقاضی، ملزم به اقدام برای دریافت ویزای PR این کشور می باشد. لازم به ذکر است که همه مدارک لازم باید به اداره مهاجرت این کشور از طریق پست ارسال شود و در نهایت اداره مهاجرت این کشور اقدام به بررسی کلیه این مراحل خواهد کرد.

تاریخ :سه شنبه 17 تیر 1399